Om oss

Lagets formål er å ta vare på den rike kulturhistoria som bygda har. Det kan være alt fra tidligere tiders skogsarbeid, jordbruk, seterdrift, jakt og fiske til moderne driftsmåter og levesett. Gamle sagn, høgtidsskikker, allmenne levekår og dagligdagse hendelser, samt musikk og dikting er viktig å bevare.

Laget blei stifta i 1969, og fikk raskt om lag 200 medlemmer, også utflytta drangedøler og andre
interesserte. Laget arrangerer Vårmøte og/eller Høstmøte med lokalhistoriske og rikshistoriske
tema, og har gjerne en Sommertur til en interessant gård eller plass i kommunen.

Av prosjekter som laget har tatt for seg i de siste åra kan vi nevne informasjonstavler: Ved Gråtopp-minnesmerket, om sprenging av jernbanebrua ved Voje og til sagnet om ”Liksteinen” i Kjosen. Vi er i gang med kartlegging av gamle ferdselsveier og historier langs de forskjellige strekningene. Det er nok å ta fatt i av andre saker, som registrering av gravhauger, røyser, bygdeborger og oldtidsfunn.

Styret

Øystein Røsvik

Styremedlem

Justin Case

Job position

Justin Case

Job position

Justin Case

Job position

Justin Case

Job position

Justin Case

Job position