Innkalling til årsmøte i Drangedal Historielag

Årsmøte i Drangedal Historielag 2019

Alle ønskes velkommen til årsmøte i Drangedal Historielag på Menighetshuset

 

 mandag 11. november 2019 kl. 18.00 med følgende saksliste:  

1.      Velkommen til møtet og minning

2.      Valg av møteledere og møtesekretærer.

3.      Godkjenning av sakliste

4.       Årsmelding.

5.      Årsregnskap.

6.      Arrangementer i året som har vært.

7.      Innkomne forslag fra medlemmene må være styret i hende innen fredag 8. november (oddvar.langmyr@kebas.no).

8.      Valg. (De som er valgt i 2017 er på valg.)

9.      Presentasjon av bok nr. 42.  ”Det var ein gong – Minner frå Drangedal”. Utdeling av bøker til årets forfattere.

 

 

Etter årsmøtet blir det tradisjonell bevertning, med salg av årets bok, samt betaling av kontingent og utlodning. Deretter vil Hans Fredrik Dale vise film om gamle og nye Suvdøla kraftverk.

 

      4. Årsmelding

Drangedal Historielag har pr. 22.10.2019 246 betalende medlemmer, 23 av disse er nye i år. Flere glemmer å betale sitt medlemskap. Vi sender årsmeldingen til tidligere medlemmer.

Enkeltmedlem: 100 kr, familiemedlemskap (par) 150 kr. Kontonr.:2635 20 02770.

 

Styret har vært konstituert slik:

Leder                          Oddvar Langmyr                         valgt 2018

Nestleder                    Øystein Røsvik                           valgt 2017

            Kasserer:                    Elling Tørnes                               valgt 2017 (gikk brått bort i 2019)

            Styremedlem:             John Bustrak                             valgt 2018

            Styremedlem:          Dag Straume                                 valgt 2018

            Vara styremedlem:     Anne Kjendsheim  (sekretær) valgt 2017     

            Vara styremedlem:     John Rune Furunes                  valgt 2018

 

Øystein Rugtveit har fungert som kasserer etter Elling Tørnes’ bortgang.

 

Styret har hatt 7 styremøter og drøftet 59 saker siden forrige årsmøte.

 

Revisor                       Leif Helge Nyhus                  valgt 2017

Årbokredaktør:           Kjell Tore Vogsland              valgt 2017

Valgkomiteen:            Håvard Hagen                        valgt 2016

Valgkomiteen:            Harald Solvang                       valgt 2017, supplert med Else Selman.

 

Drangedal Historielag har flere prosjekter som fortsetter.

·         Kartlegging av gamle ferdselsveier. Prosjektleder: Øystein Røsvik. Klargjøres for ferdigstillelse.

·         Historielaget har i 2019 jobbet mye med å forbedre hjemmesiden, i samarbeid med Grenland Data. Heimesida www.drangedalhistorielag.no fungerer nå godt, men vi jobber videre med forbedringer. Det er igjen mulig å se og bestille fra bildesamlinga til historielaget. Ca 18 000 bilder er lagt inn hittil. Heimesida har også egen nettbutikk for bestilling av årbøker og andre publikasjoner.

 

Drangedal Historielag er på flere arrangementer for å selge sine bøker. Brokelandsheia,  Kunstutstillinga og Julemarked i Tørdal er blitt en tradisjon. Likeså Julemarked på bygdetunet.

Henvendelser på telefon og e-post fra historieinteresserte er besvart av leder og andre.

Fotosamlinga Fotosamlinga på heimesida er jobba med i løpet av året. Vi har et godt samarbeid med Grenland Data om dette.   

Årbokkomiteen har siste året bestått av redaktør Kjell Tore Vogsland, Nils J. Sætre, Olaf Vogsland, Øystein Røsvik, Marit Røsvik og Oddvar Langmyr.

 

5. Årsregnskap

Legges fram på årsmøtet

 

6. Arrangement

Drangedal Historielags 50- årsjubileum i Tokestua

19. mai 2019 var det 50 år siden Drangedal Historielag blei stifta. 10. mai ble jubileet feira i Tokestua, med rundt 100 frammøte. Arrangementet hadde gratis inngang.

Hovedtaler for kvelden var Helge Dalen, tidligere banksjef i Drangedal Sparebank og nå styremedlem i landslaget for lokalhistorie. Musikkinnslagene var ved Herman Gautefall, Lisa Haugland og Reidar Skoglund, de framførte musikk inspirert fra Drangedal og dette satte publikum pris på.

Representanter fra historielagene i Nissedal, Sannidal og Gjerstad kom med hilsener og gaver, Telemark historielag meldte fra at de ikke kunne være tilstede, men hadde sendt en skriftlig hilsen.  Drangedal Sparebank hilste historielaget med sjekk på 10000 kr og Drangedal kommune hilste med blomster og gavesjekk på 5000 kr.

Kvelden ble avsluttet med å vise filmen « Skogbruk i gamal tid», filmen ble tatt opp i Drangedal i 1986 etter initiativ fra Drangedal Skogeierlag og med skuespillere fra bygda.

Dag Straume holdt tale om lagets arbeid gjennom 50 år. Det er verdt å nevne at han har sittet i styret alle disse årene og var også initiativtaker til at laget ble stiftet for 50 år siden.

Sommerturen gikk i år til Skarstøl, til Gunnar og Inge Lise Skarstøl, søndag 11. august. Gunnar Skarstøl fortalte om gårdens historie. Halvor Nordbø fortalte om ferdselsveier i området. Åge Blomstadlia sang og spilte. Det var ca. 60 deltakere.

 

 “Bankturen” var i år 29. august og gikk til Midgaard Vikingsenter i Borre i Vestfold. Ca 90 stk var med på bussturen. Som tidligere har Drangedal Sparebank samarbeidet om dagsturen med Drangedal Historielag, Drangedal Pensjonistforening og “Turgjengen” i Kroken.

 

7. Inkomne forslag
Inkomne forslag fra medlemmer legges fram på årsmøtet.

Følgende forslag legges fram av styret:

Forslag til endring av lover i Drangedal Historielag vedtatt på styremøte 17. okt. 2019.

 

Loven lyder nå:

§4a Styret består av: leder – nestleder – sekretær – kasserer – styremedlem

endres til:

§4a Styret består av: leder – nestleder – sekretær – kasserer – styremedlemmer

 

Endring: Styremedlem endres til styremedlemmer

 

Loven lyder nå:

§5c Årsmøtet velger – leder – de fire styremedlemmene – to varamedlemmer til styret – en revisor – en valgnemnd på to personer – redaktør av årboka (så lenge forholdene ligger til rette for en ny to-års periode).

endres til:

§5c Årsmøtet velger – leder – 5-6 styremedlemmer – to varamedlemmer til styret – en revisor – en valgnemnd på tre personer – redaktør av årboka (så lenge forholdene ligger til rette for en ny to-års periode).

 

Endring: Antall styremedlemmer endres fra fire styremedlemmer til 5-6 styremedlemmer.

               Antall i valgnemnd endres fra to til tre.

 

 

8. Valg
Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet.

 

 

9.     Presentasjon av årets bok, nr.42

 

Innhold
Redaktøren:                                                                 Forord
Redaktøren:                                                                 50-årsjubilanten
Dag Straume / Harald Solvang:                                  Drangedal historielag feirer 50 år         
Ingrid Kristin Aarhus:                                                 Isak Tarjeison Voje
Olav Ettestad:                                                             
Harejakt i gamle dager           
Karin Helene Haukøya:
                                              Da onkel Erling døde
Atle Næss:                                                                   
Bereist Drangedalsprest på 1600-tallet
Bent Arve Bratås:                                                        
Dei to hardaste turane i mitt liv
Øystein Røsvik:
                                                            Før og no
Olaf Vogsland:                                                            
Gamle juleskikker i Drangedal
Eilert Kvernes:                                                            
Om deling av fiskefangst frå gånstubb
                                                                                     på Øygardselva   
Magne Vrålstad:                                                         
Minner frå barndommens stevner
Arne Lauvhjell:                                                            Gravferd med flydur
Aud Margareth Vøllestad:                                           Vinterminner fra Prestøya i Oseidvannet
Olaf Vogsland:                                                             Små gryter har også ører
Helge Øvretveit:                                                           Du vene Drangedal…
Nils Voje Johansen og Hilde Langballe:                      Oppvekst på Voje og Setre, del II
Ingeborg Håstul:                                                           
Gamle historier   
Kjell Tore Vogsland:                                                     Mari Jensdatter
Per Naas:                                                                       Militærteneste og motstandsarbeid
Marit Røsvik:                                                                 Oldemor, bygdekokka Ingbærr Ødden 
Redaktøren:                                                                   
Innholdsregister for bøkene 36–41


Æresmedlemmer

Dag Straume, Olaf Vogsland og Olav T. Naas er nå æresmedlemmer i Drangedal Historielag.

Styret takker medlemmer og samarbeidspartnere, Bygdetunlaget, Drangedal Sparebank, Helselaget og Drangedal kommune/kulturetaten for medvirkning og støtte.

Drangedal 23. oktober 2019

 

 

23.10.2019, Oddvar Langmyr, Øystein Røsvik, Dag Straume, John Bustrak 

Comments are closed.